10 చిన్నారుల కథలు- Telugu Stories For Kids

1. బుద్ధిమంతుడైన నక్కTelugu Stories For Kids: ఒక చిన్న గ్రామంలో, చాలా తెలివైన నక్క ఉండేది. అతను ఎల్లప్పుడూ తన బుద్ధితో సమస్యలను పరిష్కరించేవాడు. ఒక రోజు, అతను ఒక బావిలో పడిపోయాడు. బయటకు రావడానికి ఎలాంటి మార్గం కనిపించలేదు.…