శక్తివంతమైన సింహం మరియు ఎలుక కథ | Lion And Rat Story In Telugu

శక్తివంతమైన సింహం మరియు ఎలుక కథ | Lion And Rat Story In Telugu ఒకానొకప్పుడు, దట్టమైన అడవిలో, జంతువులన్నీ భయపడే ఒక శక్తివంతమైన సింహం నివసించేది. సింహం అడవికి రాజు, అతని బలం, శక్తి మరియు క్రూరత్వం సాటిలేనివి.…